هیئت مدیره
  مدیرعامل: فرشاد فرزین
 رئیس دفتر مدیر عامل : مرجان مصطفی فرد
دبیر کمیسیون معاملات و امور قراردادها : سحر نجاتی
 مدیریت فناوری و اطلاعات : حامد نداف
 - کارشناس فناوری و اطلاعات : فرزاد ستوده
 مدیریت روابط عمومی : حامد نداف
 کارشناس حقوقی : زهره موحد
مشاورین مدیرعامل:
 مشاور مدیر عامل : مسعود راستی
مشاور سرمایه گذاری و توسعه : علی کریم زاده
مشاور حقوقی : کریمی
 
 

 معاونت ها:
 معاونت مالی واداری : مهدی ابراهیمی
 - مدیریت مالی
 - - حقوق و دستمزد : علیرضا جعفری
 - - حسابداری و صدور اسناد : آرمان دهقان
 - - حسابداری مناطق : حمید احمدی
  - -  انباردار : بهمن جبه داری
 - مدیریت اداری :ریحانه نیک پرواز
 - - کارشناس اداری : فاضل مهرپیشه
 معاونت فنی و اجرائی : سید حسین موسوی
 - سرپرست تیم فنی : محمد مهدی بموئی زوج
 - کارشناس معماری : آیلر رفیعی
 - کارشناس تاسیسات : مریم معتمدی
 - مدیریت پروژه
 معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار : سعید عسکری
 - مدیریت فروش :ساینا دانشمندی
 - -کارشناس فروش : پردیس شریف
مدیران مناطق و شعب:
 شعبه کیش
 شعبه اهواز
 شعبه هرمزگان
 منطقه کرمان
 منطقه بوشهر