هیئت مدیره
  مدیرعامل: فرشاد فرزین
 رئیس دفتر مدیر عامل
 امور قراردادها
 دبیر کمیسیون معاملات
 مدیریت فناوری و اطلاعات
 - کارشناس فناوری و اطلاعات
 مدیریت روابط عمومی
 کارشناس حقوقی
مشاورین مدیرعامل:
 مشاور مدیر عامل
- کارشناس کنترل پروژه
- کارشناس مدیریت مالی
مشاور حقوقی  
مشاور مالی و اقتصادی
مشاور سرمایه گذاری و توسعه
 معاونت ها:
 معاونت مالی واداری
 - مدیریت مالی
 - - حقوق و دستمزد
 - - حسابداری و صدور اسناد
 - - حسابداری مناطق
 - - کارشناس حسابداری
 - -  انباردار
 - مدیریت اداری : ریحانه احمد میچکی
 - - کارشناس اداری
 - - کارمند اداری
 معاونت فنی و اجرائی
 - کارشناس معماری
 - کارشناس تاسیسات
 - کارشناس فنی : محمد مهدی بموئی زوج
 - مدیریت پروژه
 معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار
 - مدیریت فروش : شهرزاد غضنفری
 - -کارشناس فروش : پردیس شریف
 - -کارشناس فروش : ساینا دانشمندی
 - - کارشناس فروش
مدیران مناطق و شعب:
 شعبه کیش
 شعبه اهواز
 شعبه هرمزگان
 منطقه کرمان
 منطقه بوشهر