منطقه بوشهر

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب منطقه بوشهر  در 5 پروژه مجموعاً زیربنایی معادل 88663 متر مربع تولید داشته است.

مروارید عالی شهر