اقدامات انجام شده درراستای اهداف

ایجاد ساختار سازمانی متناسب با استراتژیهای کلان شرکت مادر با هدف برقراری رابطه صحیح و منطقی بین اهداف، نیروی انسانی و نیازمندیهای سازمانی از اولین گامهای برداشته شده تلقی می گردد. این اقدامات  مشتمل بر موارد زیر میباشد :

- تدوین وتهیه چارت سازمانی شرکت جنوب بر اساس چارت مصوب مجمع سالیانه شرکت.

- استقرار سیستم کنترل کیفیت در دفتر مرکزی و ارتباط منظم با مسئولین کیفی مناطق.  

- تطبیق قراردهای پرسنلی موجود ونیز پرداختها با آئین نامه های مورد نظربه منظور برخورداری ازیک شیوه هماهنگ

- بررسی وتهیه واتخاذ تصمیم درمورد اجرای آئین نامه های رفاهی

- بررسی درخصوص نحوه اصلاح ساختار نیروی انسانی ازجهت تحصیلات

- جذب نیروهای تحصیل کرده وباتجربه درشرکت نوپا