اصلاح و بهبود روشهای سازمانی

- نظارت براجرای پروژه ها درمناطق تحت پوشش ازطریق انجام بازرسی دوره ای بوسیله مدیران اجرائی

- نظارت بر پیشرفت کاروراندمان پروژه ها از طریق ارتباط واحد کنترل پروژه دفترمرکزی با واحد کنترل پروژه مناطق و اصلاح برنامه زمانی پروژه های نارنجستان و دراک شیراز در جهت تحویل به موقع پروژه.

- نظارت برکیفیت آیتم های کاری ازطریق مسئول  QCتعیین شده درمناطق و تنظیم و ارسال چک لیستهای اجرایی.

- پیگیری درتسویه حسابهای سنواتی.

 برنامه ریزی انجام دوره های آموزشی بر اساس اهداف کیفی سال 1388 .

- هماهنگ سازی بخش مالی وکنترل پروژه در راستای محاسبه به روز قیمت تمام شده