افزایش توانمندی نیروی انسانی

- شناسایی وضعیت آموزش نیروهای موجود به منظور ارتقای سطح آموزش مطابق با اهداف کیفی.

- آموزش نیروهای جدید در بخشهای مربوطه.

- برگزاری دوره های آموزشی مدیران ارشد شرکت .