پروژه مسکونی دی
افتتاح آنلاین پروژه ستاره کیش
جلسه صدرا
دکتر ظهیری هاشمی
رضایی
علوم پزشکی
مهندس زمانی
امیری بانک مسکن
جناب آقای دکتر قائدی
فرزین
22
دکتر حمیدیان جهرمی
فرشاد فرزین
هیت مدیره
فرزین
فرشاد فرزین
نصر سیرجان
فرشاد فرزین
فرشاد فرزین
فرشاد فرزین
فرشاد فرزین
ظهیری هاشمی
ظهیری هاشمی
ظهیری هاشمی
فرشاد فرزین
فرشاد فرزین
فرشاد فرزین
ظهیری هاشمی
فرشاد فرزین
کیش
کیش
کیش
کیش
کیش
دکتر ظهیری هاشمی
مهندس حاجی زاده، مدیر کل محترم راه و شهر سازی استان کرمان
فرشاد فرزین
فرشاد فرزین
عالی شهر
نیروگاه اتمی
پروژه برج مثلث شیراز
پروژه مثلث شیراز
فرشاد فرزین
سید مسعود مروج
پروژه شار صدرا
پروژه شار
پروژه سایه 2
پروژه سایه
بوشهر_مسکن جنوب
جناب آقای دکتر مصلح
9
8
7
7
6
4
3
2
1
ص
ابوالقاسم رحیمی انارکی
ابوالقاسم رحیمی انارکی
حمیدی زاده
حمیدی زاده3
حمیدی زاده
حمیدی زاده
حمیدی زاده
گواهینامه مدیریت کیفیت
گواهینامه مدیریت محیط زیست
گواهینامه ISO 45001
نظام سرمایه داری
مهندس امیر هوشنگ اردلان
farshad_farzin
farshad_farzin
مهندس امیر هوشنگ اردلان
مهندس امیر هوشنگ اردلان
farshad_farzin
farshad_farzin
دکتر ظهیری
farshad_farzin
دکتر ظهیری
farshad_farzin
farshad_farzin
دکتر ظهیری
دکتر ظهیری
hamayesh
صدرا 4
صدرا 3
صدرا 2
پروژه صدرا
امیری_بانک مسکن
farshad_farzin
مهرداد_ایروانیان
farshad_farzin
مسکن جنوب
farshad_farzin
مسکن جنوب
مسکن جنوب
دکتر_عطاری_مسکن جنوب
دکتر_عطاری_مسکن جنوب
Loading