فرم نظر سنجی از مشتریان در زمان تحویل واحد

فرم نظر سنجی از مشتریان در زمان تحویل واحد

1----کیفیت اجرای واحد مسکونی مورد تحویل را در بخش های ذیل چگونه ارزیابی می کنید؟