منطقه هرمزگان قبل از پیوستن به شرکت جنوب در قالب شرکت سرمایه گذاری مسکن شعبه هرمزگان و با تحت پوشش قرار دادن استان هرمزگان در سال 1372

 تاسیس و تاکنون  1298واحد مسکونی با زیر بنای  157368متر مربع در قالب 4 پروژه به اتمام رسانیده است.

پروژه های انجام شده: 

            1- مجتمع تجاری اداری نخل

            2- مجتمع طلوع

3- مجتمع 700 دستگاه