فعالیت در شعبه کیش

      پروژه  ستاره کیش در قالب 4 فاز ویلایی و 10 برج 13 طبقه و 2 مجتمع تجاری خدماتی تعریف گردید. فاز یک ویلایی مشتمل

       بر 16  بلوک و  72 واحد در سال 1387 تکمیل و به خریداران تحویل گردید. فاز دو ویلایی نیز  در قالب 21    بلوک  و 96  

       واحد تکمیل و   تحویل گردید.  

                 

 

    شعبه کیش - فاز 1       شعبه کیش - فاز 2     شعبه کیش - فاز 3

        شعبه کیش - فاز 4         صفحه اول کیش - بلند مرتبه          صفحه اول کیش - خدماتی